Podílové fondy

Produkty společnosti IAD Investments
 

Podílové fondy 

Cílem naší společnosti je vyvíjet podílové fondy, se kterými můžete najít řešení Vašich potřeb. Konstruujeme produkty tak, aby byly zajímavé svou investiční strategií, vystihly nálady na finančních trzích a zohledňovaly dlouhodobou stabilitu. Je naším závazkem, abychom Vaše peníze investovali s obezřetností a odbornou starostlivostí.

Název podílového fondu kategorie
Prvý realitný fond speciální fond nemovitostí
KD RUSSIA akciový fond
KD Prosperita smíšený fond
Český konzervativní dluhopisový fond
CE Bond dluhopisový fond
Global Index akciový fond
Optimal Balanced smíšený fond


Pravidelné investování s programem ZFProfit

Sestavili jsme investiční podmínky tak, aby se mohl každý účastnit investování s malými vklady. Nabízime program pravidelného investování na dobu 6 let, již při částce 500 Kč měsíčně, a to s garantovaným výnosem po celé období. 


Bezpečnost Vaší investice

Vaše peníze budeme vést na oddělených účtech a v žádném případě se nemohou stát naším majetkem. Přitom jsou chráněny a spravovány podle Zákona o kolektivním investování. Hospodaření s Vašimi penězi kontroluje Národní banka Slovenska, Česká národní banka a Československá obchodná banka, jako náš zákonný depozitář. 


Sledování vývoje Vaší investice s nohama na stole

Umožníme Vám bezpečně, pomocí internetu ovládat Vaše úspory, sledovat aktuální zhodnocení investic, všechny pohyby a obchody. Cesta k návodu na zřízení přístupu k Vašemu portfóliu vede přes IAD ONLINE.

 

 


Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručená návratnost původní investované sumy. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondu v českém jazyce se můžete seznámit v sídle společnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., na prodejních místech, anebo na www.iad.sk/cz. V souladu se schváleným statutem podílového fondu může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi uvedenými v příloze statutu fondu překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. Investiční společnost je povinna odkoupit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek v podílovém fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., je podle podmínek zvláštního zákona investovan zejména do nemovitostí včetně příslušenství za účelem jejich správy a prodeje, do účastí v nemovitostních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z jejichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí.

vstup_iad_online

Související informace

Novinky

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna