Podílové fondy


Podílník, který je daňovým rezidentem České republiky, podléhá daňovým předpisům České republiky, především zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů je od daně osvobozen příjem z prodeje cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji dobu 3 let. Osvobození se nevztahuje na příjem z prodeje cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku.

To znamená, že podílníci - fyzické osoby nemusí zdaňovat výnosy z investic do cenných papírů, pokud je drží minimálně 3 roky.  V opačném případě je investor - fyzická osoba povinna zdanit výnosy sazbou 15%. Sazba pro právnické osoby je ve výši 19%.

V případě jakýchkoli nejasností týkajících se příslušného zdaňování doporučujeme využít odborné poradenství poskytované profesionálním daňovým poradcem. Podílník nese plnou odpovědnost za správné zdanění svých investic. Ohodnocení vlivu investic s ohledem na daňovou situaci podílníka by podílník měl provést spolu se svým daňovým poradcem. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech podílníka a může se měnit.

Informace zpracovány ke dni 31. 12. 2013.

 

vstup_iad_online

Novinky

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna