Podílové fondy

Podílové fondy

Kompletní informace související s investováním do podílových fondů a principech investování.

Úvodní stránka Otázek a odpovědí

Co je podílový fond?

Podílový fond je majetek, který je tvořen z cenných papírů, finančních prostředků a jiných majetkových hodnot. To vše je ve vlastnictví investorů, kterých vlastnická práva jsou vyjádřena podílovými listy. Do podílového fondu může investovat neomezené množství lidí. Každý vkladatel má svůj počet podílů, kterým se podílí na všech investicích fondu a jeho výnosů.

Podílový fond nemá právní subjektivitu. Jeho majetek není součástí majetku správcovské společnosti, vede oddělené samostatné účetnictví a sestavuje samostatnou účetní závěrku. Všechny zprávy o hospodaření jak investiční společnosti, tak i fondu musí ověřit auditor.

Podílový fond může být otevřený nebo uzavřený. Vysvětlení rozdílu je v odpovědi na otázku jaký je rozdíl mezi těmito fondy.

Podílové fondy se dělí dle investičního zaměření - akciové, dluhopisové, fondy peněžního trhu, smíšené, speciální a jiné. Od toho se odvíjí potenciál výnosu a jemu příslušná míra rizika. Platí, že vyšší potenciál výnosu nese s sebou vyšší míru rizika.

Investor by tedy měl přesně vědet, jak velké riziko je ochoten podstoupit a na jak dlouho dobu chce investovat.


Na začátek stránky
Co je to podílový list?
Podílový list je cenný papír, ktorý vyjadřuje vlastnictví podílu na majetku fondu.
Na začátek stránky
Jak zjistím aktuální hodnotu mého podílu ve fondu?

Pro určení aktuální hodnoty investice je potřebné znát počet nakoupených podílových listů. Počet podílů můžete najít v pravidelném každoročním Výpisu z účtu podílníka, případně se můžete osobně informovat v sídle společnosti. Aktuální hodnotu zjistíte, jestliže vynásobíte počet podílových listů aktuální hodnotou podílového listu, kterou naleznete na naší stránce - AKTUÁLNÍ KURZY. Aktuální hodnoty jsou k dispozici každý den po 18:00 hod.


Příklad: - 23.5.2005 je aktuální hodnota jednoho podílu 1,3805 Kc. Vlastníte 82 458 podílů. Aktuální hodnota Vašeho majetku k 23.5.2005 je tedy = 1,3805 Kč x 82 458 = 113 833,27 Kč.


Na začátek stránky
Jsou mé peníze ve fondu nějak časově vázány, jako například na termínovaném účtu?

Ne, podílník může kdykoliv své podílové listy otevřeného podílového fondu předložit společnosti na výplatu; investování není žádným způsobem časově omezeno.


Na začátek stránky
Na jakou dobu je doporučeno investovat do podílových fondů IAD Investments?

Doporučený investiční horizont se odvíjí od investičního zaměření příslušného fondu. V zásadě platí, čím rizikovější cenný papír má fond ve svém portfoliu, tím je doporučený investiční horizont delší. 

KD Prosperita, o.p.f.  je smíšený otevřený podílový fond s vyváženým poměrem investic do akcií a dluhopisů. Vzhledem k investicím do akcií může fond procházet větším kolísáním hodnoty fondu. Doporučený investiční horizont jsou 3 roky až 5 let.

KD RUSSIA, o.p.f. je akciový otevřený podílový fond. Investování do akcií je spojeno se značnými výkyvy jejich cen, což se může promítnout i v zhodnocování majetku ve fondu. Doporučený investiční horizont je 5 let a více.

Prvý realitný fond, š.p.f. je speciální otevřený podílový fond. Fond investuje přímo do nákupu nemovitostí. Doporučený investiční horizont je 3 roky a více.


Na začátek stránky
Kde najdu aktuální hodnotu podílového listu jednotlivých podílových fondů?

Aktuální hodnotu je možné získat na těchto stránkách  v PŘEHLEDU VÝKONNOSTI VŠECH FONDŮ nebo na bezplatné info lince 800 127 000. Jsou k dispozici každý den, po 18:00 hod.


Na začátek stránky
Co vyjadřuje výkonnost fondu?

Výkonnost fondu je procentuální změna čisté hodnoty majetku podílového fondu na jeden podíl ve srovnání s předchozím obdobím. Obvykle se kalkuluje za 12 měsíců, avšak důležité je sledovat i výkonnosti v delším horizontu, nebo od založení fondu, a to v závislosti na doporučeném investičním horizontu.


Na začátek stránky
Jaký je rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem?

Podílové listy otevřeného podílového fondu můžete předložit kdykoliv ke zpětnému odkupu za aktuální cenu podílového listu.

Pro uzavřený podílový fond neexistuje možnost zpětného odkupu podílových listů přímo u správcovské společnosti. Správce však musí zabezpečit obchodovatelnost podílového listu na veřejném trhu. Právo předložit podílové listy na zpětný odkup má podílník až po uplynutí deklarované doby, na kterou byl fond založen. 

Pro viditelné výhody otevřených podílových fondů, směřuje větší část investic do těchto typů fondů.


Na začátek stránky

Novinky

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna