Podílové fondy

Český konzervativní, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum založení fondu: 1.11.2007

Denní údaje: 30.07.2019

Hodnota podílového listu 0,04356700 EUR
Vlastní jmění 9 283 919,66 EUR

Graf vývoja hodnoty podielových listov fondov v CZK (referenčnej mene)

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu.
V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začátku roku 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulativně / p.a. 5 let kumulativně / p.a. Od založení / p.a.
2,12% -0,55% 0,82% 1,96% 2,80% 8,42%
2,76%
11,49%
2,08%
6,53%
0,54%

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Český konzervativní, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Obhospodařovatel fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu Slovenská republika
Investiční zaměření dluhopisový fond
Denominačná mena EUR
Referenční měna CZK
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Bankovní účet fondu 266014303/0300
Datum vzniku fondu 1.11.2007
Minimální počáteční investice 600 CZK (20 EUR)
Minimální následující investice 600 CZK (20 EUR)
Vstupní poplatek 0,0 %
Výstupní poplatek 0,0 %
Obhospodařovatelský poplatek 0,60 % p. a.
Depozitářský poplatek 0,12 % p. a. včetně DPH
Dôležité dokumenty

Komu je fond určený:

Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v českej korune. Odporúčame ho investorom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov v CZK, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne troch rokov.

Investičná stratégia:

Fond investuje finančné prostriedky do nástrojov dlhopisového trhu (najmä štátnych dlhopisov ČR) a to v CZK alebo v iných menách zabezpečených proti menovému riziku.

Cieľom podielového fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte jedného až dvoch rokov pozostávajúci najmä z kapitálových a úrokových výnosov z dlhových cenných papierov v portfóliu.

Na vývoj hodnoty majetku vplývajú najmä:

  • Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
  • Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
  • Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
  • Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
  • Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
  • Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
  • Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
A A A