Podílové fondy

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum založení fondu: 23.1.2006

Denní údaje: 30.07.2019

Hodnota podílového listu 0,02417200 EUR
Vlastní jmění 4 644 769,94 EUR

Graf vývoje hodnoty podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu.
V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začátku roku 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulativně / p.a. 5 let kumulativně / p.a. Od založení / p.a.
25,31% 1,61% 8,38% 13,26% 15,03% 34,08%
9,67%
59,59%
9,44%
-27,18%
-2,31%

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Obhospodařovatel fondu IAD Investments, správ. spol.,a.s.
Místo registrace fondu Slovenská republika
Investiční zaměření akciový fond
Denominačná mena EUR
Referenční měna
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Bankovní účet fondu CZK účet: 166934663/0300; EUR účet: 07192281/0300
Datum vzniku fondu 23.1.2006
Minimální počáteční investice 20 EUR
Minimální následující investice 20 EUR
Vstupní poplatek pro celkovou kumulovanou investici do podílových fondů:
- 3,5% pro investice do 3 000€
- 3,0% pro investice do 33 000€
- 2,5% pro investice do 165 000€
Výstupní poplatek 0 %
Obhospodařovatelský poplatek 3 %
Depozitářský poplatek 0,216 % p. a. včetně DPH
Dôležité dokumenty

Komu je fond určený:

Podílový fond je určený pro zkušené investory, očekávající vyšší zhodnocení, ale zároveň akceptující i zvýšené riziko poklesu hodnoty investice. Doporučený investiční horizont je minimálně pět let.

Investiční strategie fondu:

Cílem investiční politiky podílového fondu je dlouhodobé zhodnocování majetku v podílovém fondu při akceptování rizika výrazných změn hodnoty investice vyplývajícího z regionálního a měnového zaměření investic. Podílový fond je určený pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, kteří chtějí investovat nejméně na období 5 let a jsou ochotní nést vysoké riziko spojené s potenciálně vyššími možnými výnosy.

Zaměřením investiční politiky je investovat především do akcií rozvíjejících se regionů, všech odvětví a společností v Ruské federaci a ve státech bývalého Sovětského svazu. V podílovém fondu je zvýšený limit na korporátní investice (riziko koncentrace). V rámci svojí investiční strategie podílový fond investuje také do nástrojů denominovaných v jiných měnách než euro s cílem dosahování výnosů i z kurzovních pohybů, tyto investice nebudou zabezpečené proti měnovému riziku.

Faktory ovlivňující vývoj hodnoty fondu:

Významný vliv:

Všeobecné tržní riziko vyplývající ze změn všeobecné úrovně tržních cen.
Tržní riziko vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou devizové kurzy a ceny akcií.
Měnové riziko vyplývající ze změn výměnných kurzů měn a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu v denominační měně podílového fondu.
Akciové riziko
vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu.

Průměrný vliv:

Ekonomický růst/pokles hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu.
Specifické tržní riziko vyplývající z takové změny ceny jen některého emitenta příslušného finančního nástroje, která nesouvisí se změnami všeobecné úrovně tržních cen a je zapříčiněná činiteli týkajícími se emitenta příslušného finančního.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem, pokud je porovnaná se všeobecným chováním trhu a způsobem, který přesahuje normální pásmo kolísání jeho hodnoty.

Poznámka:
Distribuci KD Russia, o.p.f. v České republice zahájila společnost KD Investments. IAD Investments převzal fond do svého obhospodařování od společnosti KD Investments dne 27. 11. 2009. Od tohoto data je fond distribuován v České republice pod hlavičkou IAD Investments.

A A A