Podílové fondy

KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum založení fondu: 23.8.2005

Denní údaje: 06.11.2017

Hodnota podílového listu 0,02315900 EUR
Vlastní jmění 1 604 327,40 EUR

Graf vývoje hodnoty podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu.
V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 06.11.2017

Od začátku roku 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulativně / p.a. 5 let kumulativně / p.a. Od založení / p.a.
3,71% -0,84% 2,74% 1,00% 15,39% 19,28%
6,59%
19,27%
3,38%
-30,23%
-2,90%

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Obhospodařovatel fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu Slovenská republika
Investiční zaměření smíšený
Denominačná mena EUR
Referenční měna
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Bankovní účet fondu CZK účet: 166934583/0300; EUR účet: 07192280/0300
Datum vzniku fondu 23.8.2005
Minimální počáteční investice 60 €
Minimální následující investice 60 €
Vstupní poplatek pro celkovou kumulovanou investici do podílových fondů:
- 3,5% do 3 000€
- 3,0% do 33 000€
- 2,5% do 165 000€
Výstupní poplatek 0 %
Obhospodařovatelský poplatek 3 %
Depozitářský poplatek 0,216 % p. a. včetně DPH
Dôležité dokumenty

Komu je fond určený:

Podílový fond je určený pro zkušenější investory, očekávající vyšší zhodnocení a zároveň akceptující zvýšenou krátkodobou volatilitu, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na období minimálně pěti let. Pokud investor investuje na dobu kratší než je doporučený investiční horizont, podstupuje zvýšené riziko nenaplnění investiční strategie.

Investiční strategie fondu:

Cílem investiční politiky podílového fondu je dlouhodobé zhodnocování majetku v podílovém fondu při akceptování vyššího rizika změn hodnoty investice vyplývajícího z regionálního a měnového zaměření investic.

Zaměřením investiční politiky je investovat především do akcií a dluhopisů rozvíjejících se regionů, všech odvětví a společností ve střední, jižní a východní Evropě. V podílovém fondu je zvýšený limit na korporátní investice (riziko koncentrace). V rámci svojí investiční strategie podílový fond investuje také do nástrojů denominovaných v jiných měnách jako euro s cílem dosahování výnosů i z kurzovních pohybů, tyto investice nebudou zabezpečené proti měnovému riziku. Podílový fond investuje do finančních derivátů výlučně za účelem zabezpečení majetku podílového fondu proti úrokovému riziku.

Faktory ovlivňující vývoje hodnoty fondu:

Významný vliv

Všeobecné tržní riziko vyplývající ze změn všeobecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
Tržní riziko vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěrové spolehlivosti emitenta.
Měnové riziko vyplývající ze změn výměnných kurzů měn a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu v denominační měně podílového fondu.
Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fonde.

Průměrný vliv

Ekonomický růst/pokles hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu.
Specifické tržní riziko vyplývající z takové změny ceny jen některého emitenta příslušného finančního nástroje, která nesouvisí se změnami všeobecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb a je zapříčiněná činiteli týkajícími se emitenta příslušného finančního nástroje a při finančních derivátech emitenta příslušného podkladového nástroje.
Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových měr a jejich vlivu na hodnotu majetku v podílovém fondu.
Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem, pokud je porovnaná se všeobecným chováním trhu a způsobem, který přesahuje běžné pásmo kolísání jeho hodnoty.

Poznámka:
Distribuci tohoto fondu v České republice zahájila společnost KD Investments. IAD Investments převzal fond do svého obhospodařování od společnosti KD Investments dne 27. 11. 2009. Od tohoto data je fond distribuován v České republice pod hlavičkou IAD Investments.

A A A