Naša spoločnosť

Dôležité oznamyAkcia s Prvým realitným fondom: Investujte 24 dní bez poplatku!

07. 09. 2016

IAD Investments vyhlasuje akciu: Investujte 24 dní bez vstupného poplatku s Prvým realitným fondom

PODMIENKY AKCIE:

Ak v období od 7.9.2016 do 30.9.2016 investujete do Prvého realitného fondu, o.p.f. minimálne 100 EUR pod špecifickým symbolom 1515, získate 0% vstupný poplatok.

Základné informácie:

Trvanie akcie:

od 7.9.2016 do 30.9.2016

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913 
BIC: CEKOSKBX

Variabilný symbol:

rodné číslo/IČO

Špecifický symbol:

1515

Vstupný poplatok:

0 %

Výstupný poplatok:

1,5 % (do 730 dní od nadobudnutia podielových listov)

 

 

 

LETÁK AKCIE

Upozornenie: So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde  je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie  s trhom nehnuteľností.

Súvisiace informácie

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena