Podielové fondy a sporenie


IAD ONLINE

IAD ONLINE je moderný produkt, ktorý umožňuje klientom IAD Investments zabezpečený prístup k údajom o ich investíciách prostredníctvom internetu. Pri vybraných formách prístupov je možné podávať žiadosti o výplatu, alebo trvalé vyplácanie podielových listov, rušiť žiadosti o trvalé vyplácanie podielových listov a presun prostriedkov medzi jednotlivými fondami.


Komu je produkt určený

Produkt je určený pre všetkých investorov podielových fondov spravovaných spoločnosťou IAD Investments, správ. spol, a.s., ktorí majú záujem týmto moderným spôsobom sledovať stav svojich investícií a chcú získať možnosť podávať IAD Investments vybrané žiadosti v elektronickej podobe.


Výhody produktu

 • Podielnik má moderný nástroj na on-line 24-hodinové sledovanie svojich investícií.
 • Pri aktivácii zabezpečeného prístupu PLUS k údajom môže podielnik 24-hodín denne podávať IAD Investments vybrané typy žiadostí bez toho, aby bolo nutné navštíviť IAD Investments osobne, alebo príslušnú žiadosť overovať u notára.
 • Služba je dostupná vo viacerých jazykoch.
 • Služba pasívneho a zabezpečeného prístupu PLUS je poskytovaná bezplatne.


Charakteristika

Služba zabezpečeného prístupu k údajom poskytuje IAD Investments na základe voľby investora ako:

 • pasívny zabezpečený prístup k údajom alebo
 • zabezpečený prístup k údajom PLUS alebo
 • zabezpečený prístup k údajom Super PLUS
IAD Investments umožňuje investorovi pri využívaní služby zabezpečeného prístupu k údajom využívať nasledovné funkcionality (viď tabuľka): 
 
Forma zabezpečeného prístupu
Prezeranie evidovaných údajov
Žiadosť o vyplatenie podielových listov
Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov
Pasívny prístup k dotknutým investorom
Hybridný prístup k dotknutým investorom
Pasívny x (všetky PF)        
PLUS x (všetky PF) x (všetky PF) x (iba ZDK*) x (všetky PF)  
SUPER PLUS x (všetky PF) x (všetky PF) x (iba ZDK*)   x (všetky PF)
ZDK* - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
PF* - podielové fondy
 
 • Prezeranie evidovaných údajov - umožňuje investorovi pasívne prezerať elektronicky evidované alebo elektronicky uchovávané údaje vrátane elektronickej konfirmácie obchodu.
 • Žiadosť o vyplatenie PL - umožňuje investorovi podávať IAD Investments v elektronickej forme Žiadosť o vyplatenie podielového listu určeného podielového fondu, ktorý je v majetku podielnika.
 • Žiadosť o trvalé vyplácanie PL- umožňuje investorovi podávať IAD Investments v elektronickej forme Žiadosť o trvalé vyplácanie podielových listov určeného podielového fondu, ktorý je v majetku podielnika, vrátane elektronického rušenia príkazov. 
 • Pasívny prístup k dotknutým investorom - umožňuje investorovi pasívny zabezpečený prístup k údajom týkajúcim sa iného (dotknutého) investora, ktorý na to investorovi udelil súhlas.
 • Hybridný prístup k dotknutým investorom - umožňuje investorovi takú istú formu zabezpečeného prístupu k údajom týkajúcim sa iného (dotknutého) investora, ktorý na to investorovi udelil súhlas, akú dotknutému investorovi poskytuje IAD Investments (pasívny, PLUS) - hybridný prístup.

Tlačivá potrebné k zriadeniu online prístupu a CENNÍK nájdete v kapitole Dokumenty a tlačivá.

 

 


K zriadeniu IAD ONLINE účtu sú potrebné nasledujúce skutočnosti: 

Forma zabezpečeného prístupu
Majetok v podielovom fonde alebo
majetok v individuálnej správe aktív
Mobilné telefónne číslo
Bankový účet
Plnomocenstvo od dotknutého investora
Pasívny x      
PLUS x x x x
SUPER PLUS x x x x

Vysvetlenie pojmov z tabuľky:

 • Majetok v podielovom fonde alebo majetok v individuálnej správe aktív - investor má vo svojom majetku aspoň jeden podielový list niektorého z Podielových fondov alebo má s IAD Investments uzavretú zmluvu o riadení portfólia
 • Bankový účet - investor má ako majiteľ účtu vedený bežný účet v banke so sídlom na území členského štátu Európskej únie
 • Plnomocenstvo od dotknutého investora - dotknutý investor musí udeliť investorovi Plnomocenstvo, z ktorého musí vyplývať oprávnenie investora, aby mu IAD Investments poskytovala iba údaje, prípadne aj formy prístupu týkajúce sa dotknutého investora.

Tlačivá potrebné k zriadeniu online prítupu nájdete v kapitole Dokumenty a tlačivá.

 

 

Váš IAD ONLINE ostane v bezpečí, ak budete dodržiavať bezpečnostné pravidlá

V záujme bezpečnosti Vašich údajov Vám neodporúčame používať systém na verejných počítačoch (napr. v internetových kaviarňach, školských učebniach a pod.). Svoje bezpečnostné prvky (heslo, šifrovací kľúč) neprezrádzajte a list, na ktorom Vám bezpečnostné prvky boli doručené, starostlivo uschovajte. Svoje bezpečnostné prvky takisto nikdy neposielajte formou e-mailu a neklikajte na linky zaslané e-mailom, a to ani v prípade, že sa odosielateľ vydáva za spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. Naša spoločnosť od Vás nebude nikdy vyžadovať ich zaslanie.

Správcovská spoločnosť (IAD) doporučuje podielnikom pri prvom prihlásení do systému zabezpečeného prístupu k údajom zmeniť prístupové heslo.

Pri používaní systému si overte, či máte na spodnej lište Vášho prehliadača zobrazenú ikonu „zámok“. Táto ikona informuje o skutočnosti, že pri prepojení medzi internetovým serverom našej spoločnosti a Vaším internetovým prehliadačom sa používa bezpečný protokol SSL[not active]. Minimálna dĺžka šifrovacieho kľúča väčšiny internetových prehliadačov je nastavené na 128 bitov, pričom niektoré internetové prehliadače (FireFox a pod.) používajú väčšiu dĺžku šifrovacieho kľúča, napr. Advanced Encryption Standard s dĺžkou šifrovacieho kľúča 256 bitov, alebo 1.024 bitový RSA/SHA. Okrem šifrovania komunikácie medzi Vaším internetovým prehliadačom a naším serverom (protokol SSL) sú dáta na serveri zašifrované symetrickým šifrovacím algoritmom Rijndael s dĺžkou šifrovacieho kľúča 256 bitov, čo prakticky znemožňuje ich zneužitie.

iad_online

Súvisiace informácie

Obľúbené weby

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Novinky