Podielové fondy a sporenie


Produkty spoločnosti IAD Investments


Podielové fondy

Cieľom našej spoločnosti je vyvíjať podielové fondy, ktoré Vám pomôžu nájsť riešenia na naplnenie Vašich potrieb. Tvoríme produkty s diverzifikovanými  investičnými stratégiami, ktoré vystihujú náladu na finančných trhoch a zohľadňujú dlhodobú stabilitu. Je našim záväzkom investovať Vaše peniaze  s obozretnosťou a odbornou starostlivosťou.

Ponuka fondov kategória
Zaistený - IAD depozitné konto fond krátkodobých investícií
Prvý realitný fond špeciálny fond nehnuteľností
CREO Podielový fond CREO bol zlúčený s podielovým fondom Growth Opportunities
1. PF Slnko dlhopisový fond
Bond Dynamic dlhopisový fond
KD RUSSIA akciový fond
Kapital zmiešaný fond
Optimal zmiešaný fond
KD Prosperita zmiešaný fond
Growth Opportunities fond fondov
EURO Cash dlhopisový dlhopisový fond
EURO Bond dlhopisový fond
Český konzervativní dlhopisový fond
CE Bond dlhopisový fond
Global Index akciový fond
Optimal Balanced zmiešaný fond
Protected Equity 1 iné fondy
Protected Equity 2 iné fondy


Sporenie s podielovými fondmi

Nastavili sme investičné podmienky tak, aby mohol investovať každý aj po malých čiastkach. Ponúkame programy pravidelného sporenia od 20 EUR mesačne.

Ponuka sporiacich programov  
PROFIT na obdobie 5 rokov
TOP LIFE na obdobie od 6-20 rokov
Sporenie s riadeným portfóliom na obdobie od 5-40 rokov


Ochrana Vašej investície

Vaše peniaze vedieme na oddelených účtoch, ktoré sa v žiadnom prípade nemôžu stať našim majetkom. Okrem toho sú chránené a spravované podľa Zákona o kolektívnom investovaní. Narábanie s Vašimi peniazmi kontroluje Národná banka Slovenska a Československá obchodná banka, ako náš depozitár.
 

Sledovanie vývoja Vašej investície s nohami na stole

Umožníme Vám bezpečne pomocou internetu ovládať Vaše úspory, sledovať aktuálne zhodnotenie investícií, všetky pohyby a obchody. Cesta k návodu na zriadenie prístupu k Vášmu portfóliu vedie cez IAD ONLINE.
 

Ďalšie výhody

Peniaze Vám vyplatíme bezodkladne po doručení Žiadosti o vyplatenie podielových listov. Žiadosť môžete podať osobne, poštou, cez internet, alebo u svojho finančného sprostredkovateľa. S dosahovanými výnosmi sa nespája žiadna viazanosť alebo výpovedná lehota. Peniaze sú v každej chvíli Vaše a máte na ne dosah. Všetky žiadosti a inštrukcie nájdete v kapitole ŽIADOSTI A DOKUMENTY.

Sporenie a investovanie prostredníctvom fondov má na rozdiel od vkladov v bankách zvýhodnený daňový režim. Fond nie je platca dane. Ak fond zarába a jeho hodnota rastie, neplatíte až do výberu peňazí žiadne dane. Štát Vás týmto úveruje aj niekoľko rokov a Vaše dane pracujú pre Vás. Ak sporíte podľa osobitného zákona, môžete si usporenú čiastku do zákonom stanovenej výšky dokonca odpočítať z daňového základu.  

 

 


Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s., v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

 

 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Obľúbené weby

Novinky