Podielové fondy a sporenie

Podielové fondy - zoradené abecedne Dátum* Hodnota podielu Zmena v % 1M**
1. PF Slnko, o.p.f. 30. 7. 2019 0,03551000 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 3. 12. 2018 0,04106400 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 30. 7. 2019 0,03687700 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 30. 7. 2019 0,04356700 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 30. 7. 2019 0,04235200 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 3. 12. 2018 0,03803000 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 30. 7. 2019 0,03662700 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 30. 7. 2019 0,03579300 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 10. 9. 2017 0,02877700 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 6. 11. 2017 0,02315900 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 30. 7. 2019 0,02417200 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 30. 7. 2019 0,03018500 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 10. 9. 2017 0,03705200 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 30. 7. 2019 0,03804000 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 6. 2. 2018 0,03559800 € -0,57 pokles
Prvý realitný fond, o.p.f. 30. 7. 2019 0,07089200 € 6,15 rast
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 30. 7. 2019 0,03831859 € 0,05 rast

Dátum* = rozhodujúci deň na určenie dátumu hodnoty podielu, pričom:
 - pre vydanie podielových listov je to deň prijatia investície na účet fondu (ak už IAD bola doručená úplná Žiadosť o registráciu podielnika a vydanie podielových listov)
 - pre vyplatenie podielových listov, je to deň doručenia úplnej Žiadosti o vyplatenie podielových listov do IAD.
Investícia alebo Žiadosť o vyplatenie je spracovaná nasledujúci pracovný deň.
 
1M** = jednomesačná zmenaPrehľad časových intervalov, kedy stanovujeme hodnoty podielových listov (kurzov) našich fondov:
1. PF Slnko každý týždeň
Bond Dynamic každý týždeň
CE Bond každý pracovný deň
CREO Podielový fond CREO bol zlúčený s podielovým fondom Growth Opportunities
Český konzervativní každý pracovný deň
EURO Bond každý pracovný deň
EURO Cash každý pracovný deň
Global Index každý pracovný deň
Growth Opportunities každý týždeň
Kapital každý týždeň
KD Prosperita každý pracovný deň
KD RUSSIA každý pracovný deň
Optimal Balanced každý pracovný deň
Optimal každý týždeň
Protected Equity 1 každý týždeň
Protected Equity 2 každý týždeň
Prvý realitný fond každý mesiac
Zaistený - IAD Depozitné konto každý pracovný deň
Aktualizácia na stránkach prebieha každý deň po 18:00 hod.

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s., v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

 

 

A A A