Podielové fondy a sporenie

Český konzervativní, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 1. 11. 2007

Denné údaje: 30.07.2019

Cena 1 podielového listu 0,04356700 EUR
Vlastné imanie 9 283 919,66 EUR

Graf vývoja hodnoty podielových listov fondov v CZK (referenčnej mene)

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
2,12% -0,55% 0,82% 1,96% 2,80% 8,42%
2,76%
11,49%
2,08%
6,53%
0,54%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Český konzervativní, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie dlhopisový fond
Denominačná mena EUR
Referenčná mena CZK
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK12 7500 1719 3401 5505 8573
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 1. 11. 2007
Minimálna počiatočná investícia 3 000 CZK (100 EUR)
Minimálna nasledujúca investícia 600 CZK (20 EUR)
Vstupný poplatok 0,0 %
Výstupný poplatok 0,0 %
Správcovský poplatok 0,60 % p. a.
Depozitársky poplatok 0,12 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá
Komu je fond určený:
Fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v českej korune. Odporúčame ho investorom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov v CZK, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne troch rokov.

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do prevoditeľných dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, a to s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond má regionálne zameranie na Českú republiku. Podielový fond nemá odvetvové zameranie.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície (riziko koncentrácie).

Cieľom podielového fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte jedného až dvoch rokov pozostávajúci najmä z kapitálových a úrokových výnosov z dlhových cenných papierov v portfóliu.

Na vývoj hodnoty majetku vplývajú najmä:

  • Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
  • Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
  • Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
  • Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
  • Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
  • Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
  • Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk.

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Novinky