Podielové fondy a sporenie

EURO Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 12. 1. 2001

Denné údaje: 30.07.2019

Cena 1 podielového listu 0,04235200 EUR
Vlastné imanie 16 335 437,24 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
4,29% 0,57% 1,39% 3,60% 1,57% 1,22%
0,40%
0,21%
0,03%
27,59%
1,33%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

EURO Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie dlhopisový fond
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK65 7500 0000 0001 55059293
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 12. 1. 2001
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok do 16 596,93 EUR*: 1,90 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok 0,0 %
Správcovský poplatok 1,80 % p. a.
Depozitársky poplatok 0,276 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Fond je vhodný pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v jednotnej mene euro v horizonte minimálne troch rokov. Fond predstavuje vhodnú alternatívu k bežným účtom a dlhodobým termínovaným vkladom v eurách.

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať peňažné prostriedky najmä do prevoditeľných dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, cenných papierov subjektov kolektívneho investovania a podielových listov iných otvorených podielových fondov peňažného a dlhopisového trhu, bez regionálneho obmedzenia a to v súlade s rizikovým profilom Podielového fondu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Podielový fond investuje do finančných nástrojov, ktoré sú denominované výhradne v mene EUR.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia  majetku podielového fondu proti úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície.

Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte troch až piatich rokov pozostávajúci najmä z kapitálových výnosov z dlhových cenných papierov v portfóliu. Fond patrí medzi podielové fondy s konzervatívnym prístupom k riziku a výnosom.

Na vývoj hodnoty majetku vplývajú najmä:

  • Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
  • Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
  • Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
  • Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
  • Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
  • Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk.

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Novinky