Podielové fondy a sporenie

Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 17. 12. 2007

Denné údaje: 30.07.2019

Cena 1 podielového listu 0,03804000 EUR
Vlastné imanie 1 832 698,13 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
3,41% 0,73% 1,00% 2,21% 1,87% 4,00%
1,32%
5,56%
1,09%
14,59%
1,18%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie iné fondy
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK19 7500 0000 0002 5513 1723
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 17. 12. 2007
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok 3 %
Výstupný poplatok 0 % v posledný pracovný deň stanoveného obdobia*, mimo stanovené obdobie 2 % *) Pojmom "Stanovené obdobie" sa rozumie perióda, na ktorú je stanovené zaisťovacie obdobie. Podrobne vysvetlené v odstavci Investičná stratégia fondu.
Správcovský poplatok 1,60 %
Depozitársky poplatok 0,156 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre konzervatívnych investorov investujúcich v eurách, ktorí požadujú participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčaný investičný horizont je minimálne dva roky, so začiatkom v prvý deň stanoveného zaisťovacieho obdobia uvedeného v Štatúte.

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov finančného trhu, do podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, ktorých zamerania a ciele investičných politík sú v súlade s cieľmi a  zameraním investičnej politiky podielového fondu alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (Exchange Traded Funds). Cieľom investičnej politiky je aktívnym riadením podielového fondu v horizonte 2 rokov participovať na raste akciových a dlhopisových trhov a zároveň zabezpečiť, aby hodnota podielu na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku investičného obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné. Aktuálne obdobie začalo plynúť 1.4.2014 a každé ďalšie stanovené obdobie začína plynúť prvým kalendárnym dňom nasledujúcim po ukončení predchádzajúceho stanoveného obdobia. K zaisteniu návratnosti investície do podielového fondu sa používa metóda zaistenia portfólia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), ktorá vhodne stanovuje výšku podielov medzi jednotlivými triedami aktív.

Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči riziku podielového fondu. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície. 

Majetok v podielovom fonde je vystavený najmä nasledovným rizikám:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb. 
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu  Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.

 

Zaisťovacie obdobie pre fond Protected Equity 1

Druhým z cieľov investičnej stratégie fondu je zaistiť, aby hodnota podielového listu fondu bola vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Je stanovený na dvojročný interval.

Prehľad ukončených a trvajúcich intervalov:

  Začiatok intervalu Koniec intervalu
1. obdobie 1.4.2008 31.3.2010 
hodnoty podielového listu na začiatku a konci intervalu 1,01040000 SKK 0,03357200 €
2. obdobie 1.4.2010 31.3.2012
hodnoty podielového listu na začiatku a konci intervalu 0,03357000 € 0,03449700 €
3. obdobie 1.4.2012 31.3.2014
hodnoty podielového listu na začiatku a konci intervalu 0,03449700 €  
4. obdobie 1.4.2014 31.3.2016
hodnoty podielového listu na začiatku a konci intervalu    

 

 

 

 


Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, .a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so schváleným štatútom podielového fondu môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútu fondu prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde.

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Novinky