Podielové fondy a sporenie

Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 23. 11. 2006

Denné údaje: 30.07.2019

Cena 1 podielového listu 0,07089200 EUR
Vlastné imanie 218 504 732,05 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
1,63% 6,15% 0,50% 1,63% 3,57% 10,52%
3,40%
19,87%
3,77%
113,57%
6,15%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie špeciálny fond nehnuteľností
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913
BIC: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 23. 11. 2006
Minimálna počiatočná investícia 100 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok - 3 % pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov do 16 596,93 €
- individuálne pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov nad 16 596,93 €
Výstupný poplatok 0 %
Správcovský poplatok 1,8 %
Depozitársky poplatok 0,192 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem o stabilný rovnomerný rast svojej investície. Je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí investujú svoje peniaze do dlhopisových, alebo zmiešaných podielových fondov. Má charakter vyváženého fondu. Odporúčame ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako 5 rokov.

Investičná stratégia fondu:

Cieľom správcovskej spoločnosti je v horizonte 5 rokov dosiahnuť a zabezpečiť pre podielnikov výnos na úrovni vývoja slovenského a českého realitného trhu. Investičná politika je zameraná na tvorbu pridanej hodnoty portfólia nehnuteľností prostredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na realitnom trhu ako aj prostredníctvom efektívneho výkonu správy jednotlivých nehnuteľností s cieľom maximalizácie využitia možností jednotlivých nehnuteľností.

Podielový fond investuje najmä do realitných aktív - nehnuteľností v oblasti bývania, administratívy, logistiky, obchodu a cestovného ruchu formou priamych investícií, ako aj nepriamo prostredníctvom investícií do realitných spoločností v týchto segmentoch realitného trhu. Realitné aktíva môžu tvoriť až 90% objemu majetku podielového fondu. Podielový fond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov (napr. hypotekárne záložné listy) a prevoditeľných cenných papierov, ktorých výnos je odvodený od vývoja realitného trhu (napr. property linked notes).

Faktory které ovplyvňujú hodnotu majetku vo fonde:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií a komodít, vývoj hodnoty nájomného v rôznych segmentoch realitného trhu alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko, ktoré  vyplýva zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko, ktoré vyplývá zo zmien úrokových mier.
Všeobecné akciové riziko vyplýva zo zmeny ceny akciového nástroja zapríčinenej zmenami cien majetkových cenných papierov, a to bez vplyvu činiteľov týkajúcich sa emitenta príslušného finančného nástroja.
Akciové riziko, ktoré vyplýva zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Riziko udalosti vzniká v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom; riziko udalosti zahŕňa aj pohyb rizika na produkty úrokovej sadzby alebo riziko významných zmien alebo skokov cien akcií.

 

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len PRF) sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu PRF v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, .a.s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so schváleným štatútom podielového fondu môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútu podielového fondu prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu PRF bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde PRF je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Obľúbené weby

Novinky