Podielové fondy a sporenie

Vyhlasovaný výnos platný od 1.10.2016

0,4 % p.a.

 

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 8. 2. 2008

Denné údaje: 30.07.2019

Cena 1 podielového listu 0,03831859 EUR
Vlastné imanie 13 008 766,16 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
0,35% 0,05% 0,15% 0,28% 0,61% 1,57%
0,52%
2,72%
0,54%
15,44%
1,26%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ.spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie fond krátkodobých investícií
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK65 7500 0000 0002 5507 9873
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 8. 2. 2008
Minimálna počiatočná investícia 100 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok 0%
Výstupný poplatok 0%
Správcovský poplatok max. 1%
Depozitársky poplatok 0,06 % vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený

Podielový fond je určený pre konzervatívnych investorov investujúcich v eurách a uprednostňujúcich ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčame ho investorom, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny mesiac.

Investičná stratégia fondu

Cieľom investičnej politiky je dosahovanie výnosu z majetku podielového fondu vopred stanoveného správcovskou spoločnosťou tak, aby dosiahnutý výnos neklesol pod stanovený minimálny výnos v určenom časovom období minimálne jedného kalendárneho mesiaca. Správcovská spoločnosť zverejňuje výšku vopred stanoveného výnosu pre nasledujúce obdobie najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúceho obdobia. Princíp riadenia spočíva v používaní takých finančných nástrojov, ktoré poskytujú vopred definovaný pevný úrokový výnos a ktoré budú držané obvykle do ich splatnosti. Výkonnosť podielového fondu nebude podliehať výkyvom menových kurzov. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície. Podielový fond investuje majetok výlučne do finančných nástrojov denominovaných v eurách.

Na vývoj hodnoty majetku fondu vyplývajú najmä:

Priemerný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové rizikovyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Kreditné riziko vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana zlyhá pri plnení svojich záväzkov z dohodnutých podmienok; kreditné riziko zahŕňa aj riziko štátu, riziko koncentrácie, riziko vysporiadania obchodu a riziko protistrany.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.


Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondu v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol, a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk.

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Obľúbené weby

Novinky