Podielové fondy a sporenie


Charakteristika produktu Sporenie s riadeným portfóliom

 • Sporenie s riadeným portfóliom je jedinečný investičný produkt, ktorý zabezpečuje prístup na finančné trhy pod neustálym dohľadom investičných špecialistov.
 • Úspory klientov sú vedené na individuálnom konte. Ich zloženie je minimálne 1-krát v mesiaci prehodnotené a upravené za účelom naplnenia zvolenej investičnej stratégie.
 • Pri sporení s riadeným portfóliom nie je nutná vysoká peňažná hotovosť. Okrem jednorazovej investície je možné sporiť aj pravidelne, a to už od 20 EUR mesačne s možnosťou mimoriadnych vkladov.
 • Riadenie portfólia znamená, že naši investiční špecialisti sledujú zloženie investícií kientov a prispôsobujú ich aktuálnej situácii na trhu. Cieľom investičnej stratégie je podieľať sa na raste aktív, ale zároveň chrániť hodnotu investície. Tým kienti získavajú možnosť zarobiť v čase pozitívneho vývoja.
  V nepriaznivom období sa investície presunú do nízko rizikových aktív.
 • Ponúkame vám dve investičné stratégie: Portfólio Optimal90 a Portfólio Progres75. Prvá je určená pre konzervatívnejších klientov. Druhá je pre klientov, ktorí v záujme vyššieho výnosu sú ochotní niesť zodpovedajúce riziko.
 • Dobu investovania je možné zvoliť od 5 do 40 rokov.

 

Pre tých, ktorí očakávajú individuálnu starostlivosť o svoje peniaze

Exkluzívne služby osobného správcu investícií aj pre bežného klienta
Nemenné zloženie inevstície počas celej doby sporenia nemusí byť vždy optimálne. V riadenom portfóliu je investícia klienta sledovaná a v prípade zmien na finančných trhoch adekvátne nasmerovaná.

Optimalizované investičné stratégie
Finančné trhy prinášajú vysoký potenciál zhodnotenia. Vieme však aj o rizikách, ktoré sa môžu objaviť. Vyhľadávame príležitosti pre čo najlepšie zhodnotenie investície klientov. Sledujeme aj cielenú minimálnu hodnotu investície na konci sporenia.

Cielená minimálna koncová hodnota portfólia v prípade nepriaznivej situácie na trhu (75% alebo 90%) 

Už od 20 EUR mesačne
Ku každej investícii pristupujeme obozretne s prihliadaním na osobné ciele klientov. Sporiť je možné už od 20 EUR mesačne. 

Likvidita
Možnosť čiastočných výberov peňažných prostriedkov počas trvania zmluvy.

Flexibilita
Ciele a priority klientov sa časom menia. Počas sporenia je možné vykonať viaceré zmeny, napr. zmeniť výšku vkladu, alebo si vybrať dvojmesačné platobné prázdniny.

Transparentnosť
Dvakrát ročne klientov bezplatne informujeme o stave ich investície formou výpisu z konta.Princíp investovania bez riadenia portfólia

 obr_1

 

Princíp investovania s riadeným portfóliom

 obr_2

 Vývoj vysoko volatilných aktív

obr_3


Vývoj investície klienta bez riadenia portfólia (investovanie do vysoko volatilných aktív)

 obr_4

Klient A pravidelne mesačne investoval počas desiatich rokov do vysoko volatilných aktív. V prípade rastu ich hodnoty, najmä ku koncu doby investovania, nadpriemerne zarobil.

Klient B pravidelne mesačne investoval počas desiatich rokov do vysoko volatilných aktív. V prípade poklesu ich hodnoty, namä ku koncu doby investovania, výrazne prerobil.

Pri investovaní bez riadenia portfólia je klient vystavený zvýšenému riziku a stráca časť z hodnoty investície v prípade poklesu volatilných aktív, najmä ku koncu doby investovania.

 

Vývoj investície klienta s riadeným portfóliom (investovanie do vysoko aj nízko volatilných aktív)

obr_5

 

 

 

 

 

 

 

 
Klient A pravidelne mesačne investoval počas rovnakého obdobia, ako v prvom príklade (10 rokov), do riadeného portfólia. V prípade rastu hodnoty vysoko volatilných aktív, najmä ku koncu doby invetsovania, zarobil.

Klient B pravidelne mesačne investoval počas rovnakého obdobia, ako v prvom príklade (10 rokov), do riadeného portfólia. V prípade poklesu hodnoty vysoko volatilných aktív, najmä ku koncu doby investovania, mierne prorobil.

Pri investovaní, ktoré sleduje minimálnu hodnotu protfólia na konci doby investovania, nie je klient vystavený tak vysokému riziku v prípade poklesu hodnoty volatilných aktív, najmä ku koncu doby investovania, ako ten klient, ktorý investoval bez riadenia portfólia.

 

 

 

Sporenie s riadeným portfóliom

platnosť od: 
Obchodné podmienky - sporenie s riadeným portfóliom (PDF) 1.4.2016
Sadzobník poplatkov - sporenie s riadeným portfóliom (PDF) 1.4.2016
Ponuka investičných stratégií - sporenie s riadeným portfóliom (PDF) 1.4.2016
Informácie pre neprofesionálneho klienta 29.2.2016
Platobná inštrukcia  

 

Tlačivá platnosť od:

Klient je povinný vo všetkých tlačivách vyplniť všetky polia označené červenou farbou.

 
Návrh na uzavretie zmluvy o riadení portfólia - sporenie s riadeným portfóliom 1.4.2016

Klient je povinný tlačivo s príslušnými dokladmi doručiť do sídla IAD. Ak je tlačivo vyplnené bez prítomnosti finančného sprostredkovateľa alebo povereného pracovníka IAD, musí byť podpis klienta na tlačive úradne overený. K tlačivu je potrebné priložiť ďalšie nižšie uvedené doklady nasledovne:

 • plnoletá fyzická osoba - fotokópiu občianskeho preukazu,
 • neplnoletá fyzická osoba - kópiu rodného listu a vyplnené tlačivo Dispozičné práva,
 • právnická osoba - originál alebo overenú fotokópiu výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky, resp. výpis z úradného registra alebo inej úradnej evidencie (nie starší ako tri mesiace), vyplnené tlačivo Dispozičné práva a vyplnené tlačivo Prehlásenie investora o konečnom užívateľovi výhod
 • fyzická osoba - podnikateľ - fotokópiu občianskeho preukazu, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z úradného registra alebo inej úradnej evidencie (nie staršiu ako 3 mesiace)
 • združenie - potvrdenie odborového zväzu, potvrdenie od Štatistického úradu o pridelení IČO a vyplnené tlačivo Prehlásenie investora o konečnom užívateľovi výhod.
Politicky exponovaná osoba - podrobnú definíciu pojmu nájdete v tomto dokumente - Kto je politicky exponovaná osoba
 

Dispozičné práva - sporenie s riadeným portfóliom (PDF)

 1.4.2016

Vypĺňa klient v prípadoch:

•       ak chce určiť iné osoby, ktoré sú popri ňom oprávnené k právnym úkonom k Zmluve o riadení portfólia a k nakladaniu s majetkom v jeho portfóliu

•       ak je ako klient uvedená neplnoletá osoba alebo osoba nespôsobilá k právnym úkonom alebo klientom je právnická osoba. V tomto prípade je nutné tlačivo Dispozičné práva priložiť a odovzdať spolu s tlačivom Návrh na uzavretie zmluvy o riadení portfólia.
Klient je povinný tlačivo doručiť do sídla IAD. Ak je tlačivo doručené do IAD spolu Návrhom na uzavretie zmluvy o riadení portfólia, podpis klienta na tlačive musí byť overený finančným sprostredkovateľom alebo povereným pracovníkom IAD, inak musí byť úradne overený. Ak je tlačivo doručené do IAD samostatne, podpis klienta na tlačive musí byť overený úradne alebo povereným pracovníkom IAD.

 

Oznámenie klienta

1.4.2016 

Tlačivo platné pre úkony: 

 • predĺženie doby investovania
 • zníženie/zvýšenie pravidelného vkladu
 • zmena frekvencie pravidelného vkladu
 • platobné prázdniny
 • zmena investičnej stratégie
 
Pokyn klienta na čiastočné zníženie objemu portfólia 1.4.2016 
Výpoveď zmluvy o riadení portfólia 1.4.2016 

 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Novinky