Podielové fondy a sporenie

Garantovaný výnos programu PROFIT platný od 1. júna 2011

minimálne 2,8% p.a.

 


Sporenie je aktuálne viac, ako kedykoľvek predtým. 
Začnite zarábať na sporení už od 20 EUR mesačne!


IAD Investments ponúka okrem investovania do podielových fondov aj program pravidelného sporenia
PROFIT 2


So sporiacim programom PROFIT 2 využívate účinky pravidelného investovania na zhodnotenie Vašich financií. Vaše vklady sa zhodnocujú po dobu 5 rokov prostredníctvom Prvého realitného fondu. PROFIT 2 ponúka garanciu výnosu minimálne 2,8% p.a., v prípade splnenia podmienok uvedených v Zmluve o sporení PROFIT 2 a Obchodných podmienkach PROFIT 2.

 

So sporiacim programom automaticky získate aj zabezpečený prístup do služby IAD ONLINE, kde budete môcť sledovať vývoj hodnoty Vašej investície.

 

PROFIT 2 Vám umožňuje:

  • Tvorbu finančnej rezervy
  • Sporiť aj s nízkou sumou
  • Získať garanciu výnosu minimálne 2,8% p.a.

 

 

Platobná inštrukcia / Údaje potrebné k nastaveniu trvalého príkazu

 

IBAN (číslo účtu)                           SK82 7500 0000 0002 5506 1913

BIC (kód banky)                                      CEKOSKBX

Variabilný symbol                          rodné číslo alebo IČO

Špecifický symbol                          20116

Deň platby                                    odporúčame najneskôr 20-ty deň v mesiaci


 


Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s., v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

 

 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Novinky