Podielové fondy a sporenie


Investovať do našich fondov a sporiacich programov je veľmi jednoduché.

 

KROK č. 1

Vyberte si podielový fond alebo sporiaci program:

 

Podielové fondy  Kategória Zhodnotenie
v roku 2014 v %
Minimálna vstupná investícia v EUR
Konzervatívne fondy
1. PF Slnko, o.p.f. dlhopisový fond 3,26 20
Bond Dynamic, o.p.f. dlhopisový fond 3,85 20
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. fond krátkodobých investícií 0,70 100
Český konzervativní o.p.f. dlhopisový fond -1,41  100
EURO Bond o.p.f. dlhopisový fond 1,92  20
EURO Cash dlhopisový o.p.f. dlhopisový fond 0,06  20
Vyvážené fondy
Prvý realitný fond, o.p.f. špeciálny fond nehnuteľností 4,02 100
CREO, o.p.f. špeciálny fond alternatívnych investícií 4,66  20
Kapital, o.p.f. globálny zmiešaný 4,67 20
Optimal, o.p.f. európsky zmiešaný 3,44 20
Protected Equity 1, o.p.f. iné fondy 1,90 20
Protected Equity 2, o.p.f. iné fondy 1,86 20
CE Bond o.p.f. dlhopisový fond 0,68  20
Optimal Balanced o.p.f. zmiešaný fond -11,00  20
Dynamické fondy
KD RUSSIA, o.p.f. akciový (Rusko) -25,44 20
KD Prosperita, o.p.f. zmiešaný -13,32 20
Growth Opportunities, o.p.f. fond fondov 8,48 20
Global Index o.p.f.  akciový fond 13,61 20

 

Sporiace programy  
PROFIT na obdobie 5 rokov s garantovaným minimálnym výnosom 2,8% p.a.
TOP LIFE na obdobie od 6-20 rokov

 

KROK č. 2

Preštudujte si dokumenty príslušných podielových fondov: Štatút, Predajný prospekt a Kľúčové informácie pre investorov. Tiež si preštudujte Všeobecné obchodné podmienkyCenník správcovskej spoločnosti.


KROK č. 3

Vyplňte príslušné tlačivo:

K tlačivu je potrebné priložiť:


KROK č. 4

Vyplnené tlačivo a priložené dokumenty zašlite na adresu spoločnosti:

IAD Investments, správ. spol., a.s., Malý trh 2/A, 811 08 BratislavaKROK č. 5

Poukážte peňažné prostriedky na účet podielového fondu (sporiaceho programu), do ktorého si prajete investovať. V prípade, že ste si vybrali sporiaci program, odporúčame zriadiť si trvalý príkaz.

Pre všetky podielové fondy:
Variabilný symbol: rodné číslo alebo IČO
Špecifický symbol: číslo registrácie (číslo na tlačive v pravo hore) alebo číslo vyhlásenej akcie

 

Podielový fond Bankové spojenie č. účtu/IBAN SWIFT/BIC
1. PF Slnko

155853673/7500
SK57 7500 0000 0001 5585 3673

CEKOSKBX

Prvý realitný fond 255061913/7500
SK82 7500 0000 0002 5506 1913 
CEKOSKBX
CREO 255132013/7500
SK46 7500 0000 0002 5513 2013 
CEKOSKBX
Bond Dynamic 255131563/7500
SK71 7500 0000 0002 5513 1563
CEKOSKBX
Zaistený - IAD depozitné konto 255079873/7500
SK65 7500 0000 0002 5507 9873
CEKOSKBX
Growth Opportunities 255131643/7500
SK45 7500 0000 0002 5513 1643
CEKOSKBX
Kapital 155857893/7500
SK92 7500 0000 0001 5585 7893
CEKOSKBX
KD Prosperita 255037403/7500
SK21 7500 0000 0002 5503 7403
CEKOSKBX
Optimal 155858503/7500
SK15 7500 0000 0001 5585 8503
CEKOSKBX
Protected Equity 1 255131723/7500
SK19 7500 0000 0002 5513 1723
CEKOSKBX
Protected Equity 2 255131803/7500
SK90 7500 0000 0002 5513 1803
CEKOSKBX
KD RUSSIA 255042683/7500
SK51 7500 0000 0002 5504 2683
CEKOSKBX

EURO Cash dlhopisový

255027723/7500
SK63 7500 0000 0002 5502 7723

CEKOSKBX

EURO Bond
 

155059293/7500
SK65 7500 0000 0001 5505 9293
CEKOSKBX
CE Bond
 
255024143/7500
SK14 7500 0000 0002 5502 4143
CEKOSKBX
Český konzervativní
 
2017934/7500 (mena CZK)
SK12 7500 1719 3401 5505 8573
CEKOSKBX
Optimal Balanced
 
255051213/7500
SK19 7500 0000 0002 5505 1213
CEKOSKBX
Global Index
 
155058573/7500
SK08 7500 0000 0001 5505 8573
CEKOSKBX

 

Sporiaci program Číslo bank. účtu Variabilný symbol Špecifický symbol
PROFIT
(Prvý realitný fond)
č.ú.: 255061913/7500
IBAN: SK82 7500 0000 0002 5506 1913
SWIFT: CEKOSKBX
rodné číslo
resp. IČO
20110
TOP LIFE I
(KD RUSSIA)
č.ú.: 255042683/7500
IBAN: SK51 7500 0000 0002 5504 2683
SWIFT: CEKOSKBX
rodné číslo 
resp. IČO
20112 
(pri   dĺžke sporenia 
6-10 rokov
TOP LIFE II
(KD RUSSIA)
rodné číslo 
resp. IČO
20114 
(pri dĺžke sporenia
11-20 rokov)

 

Hneď ako zaevidujeme Vašu platbu, zriadime Vám Vaše vlastné Konto podielnika, kam Vám budú pripísané podielové listy v počte, ktorý zodpovedá aktuálnemu kurzu dňa pripísania čiastky na bankový účet príslušného podielového fondu. Následne Vám pošleme poštou alebo e-mailom konfirmáciu, tj. potvrdenie o obchodnej transakcii.

Každý rok Vám budeme zasielať výročný výpis o stave Vašej investície.

V prípade, že chcete investovať do ďalšieho podielového fondu, už nie je potrebné vypĺňať žiadne tlačivo. Stačí poukázať peňažné prostriedky na účet fondu pod variabilným symbolom, ktorým je Vaše rodné číslo/IČO.


Bezplatný IAD ONLINE prístup (viac informácií)

Pri investícii do podielového fondu máte možnosť zvoliť si online prístup:

-          Pasívny (môžete sledovať vývoj Vašej investície online)

-          PLUS (aktívne môžete operovať s Vašou investíciou)

Obe formy online prístupov sú ponúkané bezplatne. Je možné si ho zriadiť v tlačive Žiadosť o registráciu podielnika, alebo dodatočne na tlačive Žiadosť o zriadenie zabezpečeného prístupu k údajom.

Ak ste si zvolil jeden z našich sporiacich programov PROFIT alebo TOP LIFE, získavate automaticky pasívny online prístup.


Ďalšie operácie:

Ak potrebujete nahlásiť zmenu osobných údajov alebo chcete splnomocniť tretiu osobu na nakladanie s podielovými listami, alebo si chcete nechať podielové listy vyplatiť, vyplňte a zašlite na našu adresu príslušný formulár. Všetky formuláre nájdete v sekcii Tlačivá.  Na niektorých tlačivách je potrebné podpis úradne (notársky) overiť, pokiaľ ho neoveruje pracovník poverený IAD Investments.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dipozícií na našej bezplatnej infolinke

0800 601 601, alebo nám napíšte e-mail na info@iad.sk.

 

 


Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s., v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

 

 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Novinky