Podielové fondy a sporenie

Dane pri investovaní

V prípade, že správcovská spoločnosť vypláca v priebehu kalendárneho roka výnosy z majetku v podielovom fonde (v zmysle zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní), jeho výplata sa zdaňuje 19%-nou sadzbou pri zdroji. To znamená, že podielnik už dostane čistý (zdanený) výnos. Na  majetok podielového fondu sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o  dani  z príjmov“)  a  ustanovenia  konkrétnych  medzinárodných zmlúv  o zamedzení dvojitého zdanenia. Predmetom dane  z  príjmov fyzických  a právnických osôb sú aj príjmy  z podielových  listov dosiahnuté  z ich vyplatenia  (vrátenia). V prípade výnosu t.j. kladného rozdielu medzi vyplatenou nezdanenou sumou a vkladom podielnika (predajná cena podielového listu pri jeho vydaní) sa v prípade spätného predaja podielových listov  je daň  je  vyberaná  zrážkou,  pričom  platiteľom  dane  je  správcovská  spoločnosť  IAD Investments, správ. spol., a.s.  Správcovská spoločnosť  však  nevykoná  zrážku  dane,  ak  príjemcom  výnosu  z  vyplatenia  podielového  listu  je  podielový  fond, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi držiaci podielové listy vo svojom mene pre svojich klientov  v rámci poskytovania  investičnej služby na území Slovenskej republiky  prostredníctvom svojej pobočky alebo bez zriadenia pobočky. Daňový režim investorov, ktorí nie sú daňovými rezidentmi Slovenskej republiky, sa riadi predovšetkým ustanoveniami zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretej medzi Slovenskou republikou a  ich  rezidenčnou  krajinou.  Zdaňovanie  príjmov  z  investovania  do  podielového  fondu  sa  môže  meniť  v  súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti dane z príjmov.

Na zdaňovanie zisku zo spätného predaja podielových listov podielových fondov nadobudnutých pred 31.12.2003 sa vzťahujú špeciálne podmienky. V prípade týchto podielových listoch je možné uplatniť oslobodenie zisku zo spätného predaja podielových listov od dane z príjmov, pre bližšie informácie sa však obráťte na daňového poradcu.

Upozornenie:   IAD Investments, správ. spol., a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu aplikáciu vyššie uvedených stanovísk k zdaňovaniu podielových listov, alebo za nepresný, alebo nesprávny výklad príslušných ustanovení zákonov vzťahujúcich sa na zdaňovanie podielových listov.

 

 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Novinky