Podielové fondy a sporenie

CE Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 30. 3. 2004

Denné údaje: 30.07.2019

Cena 1 podielového listu 0,03687700 EUR
Vlastné imanie 9 918 435,55 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
2,14% 0,18% 1,19% 1,98% 1,72% 2,29%
0,87%
4,92%
0,78%
11,10%
0,69%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

CE Bond, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie dlhopisový fond
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK14 7500 0000 0002 5502 4143
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 30. 3. 2004
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok do 16 596,93 EUR*: 0,50 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok 0,0 %
Správcovský poplatok 1,90 % p. a.
Depozitársky poplatok 0,276 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je vhodný pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v horizonte minimálne troch rokov a profitovať z potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcich krajín predovšetkým strednej Európy a v menšej miere krajín južnej a juhovýchodnej Európy.

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do prevoditeľných dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, cenných papierov subjektov kolektívneho investovania a podielových listov iných otvorených podielových fondov peňažného a dlhopisového trhu a to v súlade s rizikovým profilom podielového fondu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond má regionálne zameranie predovšetkým na strednú Európu, a to najmä Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko, prípadne aj ďalšie krajiny, a to najmä Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Turecko, Ukrajina a Macedónsko. Podielový fond nemá odvetvové obmedzenie investícií.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície. 


Na vývoj hodnoty majetku vplývajú najmä:

  • Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
  • Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
  • Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
  • Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
  • Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
  • Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
  • Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
A A A