Podielové fondy a sporenie

Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 5. 11. 2007

Denné údaje: 30.07.2019

Cena 1 podielového listu 0,03579300 EUR
Vlastné imanie 24 180 731,58 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
13,19% 2,66% 1,34% 5,61% -5,43% 0,46%
0,15%
2,63%
0,13%
7,82%
0,64%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie Fondy fondov
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK45 7500 0000 0002 5513 1643
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 5. 11. 2007
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok 4,1 %
Výstupný poplatok 0 %
Správcovský poplatok 1,95 %
Depozitársky poplatok 0,408 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov.

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (Exchange Traded Funds) a to v súlade s rizikovým profilom podielového fondu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom dividendových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podkladovým aktívom finančných nástrojov podľa predchádzajúcej vety sú najmä akciové, dlhopisové, realitné a komoditné triedy aktív. Investície nie sú obmedzené regionálne ani sektorovo.

Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči akciovému, úrokovému a menovému riziku podielového fondu.

Na vývoj hodnoty najetku fondu vyplýva najmä:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplýva zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Špecifické trhové riziko, ktoré vyplýva zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplýva zo zmien výmenných kurzov mien.
Úrokové riziko, ktoré vyplýva zo zmien úrokových mier.
Akciové riziko vyplýva zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

 

 

A A A