Podielové fondy a sporenie

Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 5. 11. 2007

Denné údaje: 03.12.2018

Cena 1 podielového listu 0,04106400 EUR
Vlastné imanie 10 908 956,42 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 03.12.2018

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
-1,12% -0,98% -0,09% -0,26% -0,88% 6,21%
1,76%
10,62%
2,03%
23,68%
1,94%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie dlhopisový fond
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK71 7500 0000 0002 5513 1563,
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 5. 11. 2007
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok 2,0 %
Výstupný poplatok 0 %
Správcovský poplatok 1,25 %
Depozitársky poplatok 0,072 % vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre konzervatívnych investorov uprednostňujúcich ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčame ho investorom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne štyroch rokov.

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky podielového fondu je investovať majetok najmä do korporátnych dlhových cenných papierov, hypotekárnych záložných listov, štátnych dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, cenných papierov subjektov kolektívneho investovania a podielových listov iných otvorených podielových fondov peňažného a dlhopisového trhu a finančných derivátov, bez regionálneho obmedzenia a to v súlade s rizikovým profilom podielového fondu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových a dividendových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte.

Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči úrokovému a menovému riziku podielového fondu. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície. 

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu sú najmä: 

Priemerný vyplyv:

Ekonomický vývoj hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde v denominačnej mene podielového fondu.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom, ak je porovnaná so všeobecným správaním trhu a spôsobom, ktorý presahuje normálne pásmo kolísania jeho hodnoty.

 
A A A