Podielové fondy a sporenie

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 23. 1. 2006

Denné údaje: 30.07.2019

Cena 1 podielového listu 0,02417200 EUR
Vlastné imanie 4 644 769,94 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
25,31% 1,61% 8,38% 13,26% 15,03% 34,08%
9,67%
59,59%
9,44%
-27,18%
-2,31%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol.,a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie akciový fond
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK51 7500 0000 0002 5504 2683
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 23. 1. 2006
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov:
3,5 % do 3 000€
3,0 % do 33 000€
2,5 % do 165 000€
Výstupný poplatok 0 %
Správcovský poplatok 3 %
Depozitársky poplatok 0,216 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie, ale zároveň akceptujúcich aj zvýšené riziko poklesu hodnoty investície. Odporúčaný investičný horizont je minimálne päť rokov.

Investičný profil:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do akcií rozvíjajúcich sa regiónov, všetkých odvetví a spoločností v Ruskej federácii a v štátoch bývalého Sovietskeho Zväzu v odporúčanom investičnom horizonte a to v súlade s rizikovým profilom podielového fondu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom výnosov z dividendy ako aj trhovej kapitalizácie v odporúčanom investičnom horizonte. Hodnota majetku v akciách môže tvoriť až 100% hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom podiel akcií v majetku v podielovom fonde predstavuje minimálne 50%. Podielový fond investuje aj do nástrojov denominovaných v  iných menách ako euro s cieľom dosahovania výnosov aj z kurzových pohybov.

Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia akciového a menového rizika podielového fondu. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície. 

Na majetok vo fonde majú vplyv hlavne:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú devízové kurzy a ceny akcií.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast/pokles hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.

 
 
A A A