Podielové fondy a sporenie

Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 28. 5. 2003

Denné údaje: 10.09.2017

Cena 1 podielového listu 0,02877700 EUR
Vlastné imanie 2 823 969,12 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 10.09.2017

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
4,19% -0,87% -0,80% 1,80% 7,76% 7,86%
2,29%
18,67%
3,60%
-2,71%
-0,19%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie zmiešaný
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK92 7500 0000 0001 5585 7893
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 28. 5. 2003
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok 2,99 % pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov do 16 596,93€
individuálne pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov nad 16 596,93 €
Výstupný poplatok 0 %
Správcovský poplatok 2,5 %
Depozitársky poplatok 0,288 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre stredne konzervatívnych investorov investujúcich v eurách a očakávajúcich zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov.

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do akcií spoločností so sídlom v Európe a v Severnej Amerike, obchodovaných na európskych a amerických burzách, bez regionálneho alebo odvetvového obmedzenia, prevoditeľných dlhových cenných papierov a  nástrojov peňažného trhu emitentov so sídlom v Európe a v Severnej Amerike, a do podielových listov dlhopisových a akciových podielových fondov, obchodovaných na európskych a amerických akciových burzách, a to v súlade s rizikovým profilom Podielového fondu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte uvedenom. Pomer akciovej a dlhopisovej zložky sa mení v závislosti od situácie na kapitálových trhoch a nie je obmedzený.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti menovému a úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície. 

Na hodnotu majetku vo fonde vyplývajú najmä:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien. ´
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.

 

A A A