Podielové fondy a sporenie

KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 23. 8. 2005

Denné údaje: 06.11.2017

Cena 1 podielového listu 0,02315900 EUR
Vlastné imanie 1 604 327,40 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 06.11.2017

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
3,71% -0,84% 2,74% 1,00% 15,39% 19,28%
6,59%
19,27%
3,38%
-30,23%
-2,90%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie zmiešaný
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK21 7500 0000 0002 5503 7403
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 23. 8. 2005
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov:
3,5 % do 3 000€
3,0 % do 33 000€
2,5 % do 165 000€
Výstupný poplatok 0 %
Správcovský poplatok 3 %
Depozitársky poplatok 0,216 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, očakávajúcich vyššie zhodnotenie a zároveň akceptujúcich zvýšenú krátkodobú volatilitu, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne piatich rokov.

Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do akcií spoločností so sídlom v Európe, obchodovaných na európskych burzách, bez regionálneho alebo odvetvového obmedzenia, prevoditeľných dlhových cenných papierov a  nástrojov peňažného trhu emitentov so sídlom v Európe a do podielových listov dlhopisových a akciových podielových fondov, obchodovaných na európskych a amerických akciových burzách, a to v súlade s rizikovým profilom podielového fondu, s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových a dividendových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. V rámci svojej investičnej stratégie podielový fond investuje aj do nástrojov denominovaných v  iných menách ako euro s cieľom dosahovania výnosov aj z kurzových pohybov.

Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia akciového, úrokového a menového rizika podielového fondu. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície. 

Faktory ovplyvňujúce vývoj hodnoty fondu:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde v denominačnej mene podielového fondu.
Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Špecifické trhové riziko vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.
Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier a ich vplyvu na hodnotu majetku v podielovom fonde.
Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom, ak je porovnaná so všeobecným správaním trhu a spôsobom, ktorý presahuje normálne pásmo kolísania jeho hodnoty.

 
A A A