Podielové fondy a sporenie

EURO Cash dlhopisový, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 5. 5. 2005

Denné údaje: 03.12.2018

Cena 1 podielového listu 0,03803000 EUR
Vlastné imanie 3 805 575,77 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 03.12.2018

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
-0,20% -0,50% 0,22% 0,28% -0,10% 6,82%
2,23%
7,19%
1,40%
14,57%
1,00%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

EURO Cash dlhopisový, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie dlhopisový fond
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK65 7500 0000 0002 55027723
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 5. 5. 2005
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok do 16 596,93 EUR: 0,50 %
nad 16 596,93 EUR: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok 0,0 %
Správcovský poplatok 0,50 % p. a.
Depozitársky poplatok 0,12 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre konzervatívnych investorov, ktorí sa nechcú vystavovať kurzovému riziku a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v jednotnej mene euro. Odporúčame ho investorom očakávajúcim zhodnotenie nad úrovňou štandardných bankových produktov, ktorí majú záujem uložiť si svoje peňažné prostriedky na obdobie minimálne troch rokov.


Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do prevoditeľných dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu, a to v súlade s rizikovým profilom podielového fondu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond nemá regionálne ani odvetvové zameranie. Podielový fond investuje majetok do finančných nástrojov, ktoré sú denominované výhradne v EUR.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti úrokovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície. 


Cieľom fondu je zabezpečiť stabilný výnos, bez výrazných výkyvov v horizonte jedného roka pozostávajúci najmä z kapitálových výnosov z dlhopisov v portfóliu.

Na vývoj hodnoty majetku vplývajú najmä:

  • Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
  • Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
  • Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
  • Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
  • Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
  • Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
A A A