Podielové fondy a sporenie

Optimal Balanced, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 10. 4. 2006

Denné údaje: 30.07.2019

Cena 1 podielového listu 0,03018500 EUR
Vlastné imanie 16 756 935,75 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
7,50% 0,36% 1,48% 2,34% 1,13% 11,50%
3,56%
4,63%
0,53%
-9,06%
-0,71%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Optimal Balanced, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie zmiešaný fond
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK19 7500 0000 0002 5505 1213
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 10. 4. 2006
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok do 16 596,93 EUR*: 2,30 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulatívna investícia do podielových fondov
Výstupný poplatok 0,0 %
Správcovský poplatok 2,50 % p. a.
Depozitársky poplatok 0,336 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre skúsenejších investorov, ktorí majú záujem v horizonte troch až siedmich rokov dosiahnuť maximálne zhodnotenie prostredníctvom kombinácie dlhopisových a akciových investícií v krajinách predovšetkým strednej a východnej Európy a v menšej miere v krajinách južnej a juhovýchodnej Európy. 


Investičná stratégia:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do dlhopisových ako aj akciových investícií, a to v súlade s rizikovým profilom podielového fondu s cieľom dosahovať zhodnotenie prostredníctvom úrokových a dividendových výnosov z finančných nástrojov ako aj z cenového zhodnotenia finančných nástrojov v odporúčanom investičnom horizonte. Podielový fond má regionálne zameranie na strednú a východnú Európu, a to najmä Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Turecko, Rusko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Ukrajina a Macedónsko. Podielový fond nemá odvetvové obmedzenie investícií.

Podielový fond investuje do finančných derivátov za účelom zabezpečenia majetku podielového fondu proti akciovému, úrokovému a menovému riziku a za účelom dosiahnutia dodatočného výnosu portfólia. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície.

Cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie majetku v horizonte 3 až 7 rokov. Akciové investície by mali ťažiť z očakávaného rýchlejšieho rastu rozvíjajúcich sa ekonomík v uvedenom regióne oproti vyspelým krajinám. Dlhopisové investície umožňujú využiť výhodu vyšších úrokových sadzieb v porovnaní s euro zónou a zároveň profitovať z očakávaného dlhodobého posilňovania sa kurzov mien nových členských krajín EÚ voči euru.

Na vývoj hodnoty majetku vplývajú najmä:

  • Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
  • Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.
  • Ekonomický rast hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu. Tento typ rizika má priemerný vplyv na hodnotu podielu.
  • Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja.
  • Menové riziko vyplývajúce zo zmien výmenných kurzov mien.
  • Úrokové riziko vyplývajúce zo zmien úrokových mier.
  • Akciové riziko vyplývajúce zo zmien cien majetkových cenných papierov.
  • Riziko udalosti v dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré spôsobia pokles trhovej hodnoty finančného nástroja náhlym alebo neočakávaným spôsobom.
A A A