Podielové fondy a sporenie

Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Dátum založenia fondu: 31. 3. 2009

Denné údaje: 06.02.2018

Cena 1 podielového listu 0,03559800 EUR
Vlastné imanie 1 753 585,01 EUR

Graf vývoja výkonnosti podielového fondu v EUR

Po prechode kurzorom ponad krivku sa na grafe zobrazí výkonnosť podielového fondu k príslušnému dátumu.
V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Pre zobrazenie detailnejšej výkonnosti fondu vyberte pomocou kurzora oblasť dátumov na grafe alebo zadajte presné obdobie.

V prípade obdobia nad 1 rok, výkonnosť fondu v grafe je zobrazená kumulatívne.

Výkonnosti fondu v EUR, 06.02.2018

Od začiatku roka 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulatívna / p.a. 5 rokov kumulatívna / p.a. Od založenia kumulatívna / p.a.
-0,16% -0,57% 0,60% 0,51% 0,85% -3,18%
-1,07%
0,72%
0,16%
7,24%
0,79%

Stiahnuť historické údaje (formát .csv)

Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Správca fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Miesto registrácie fondu Slovenská republika
Investičné zameranie Iné fondy
Denominačná mena EUR
Referenčná mena
Bankové spojenie ČSOB, a.s.
Bankový účet fondu IBAN: SK90 7500 0000 0002 5513 1803
SWIFT: CEKOSKBX
Dátum vzniku fondu 31. 3. 2009
Minimálna počiatočná investícia 20 EUR
Minimálna nasledujúca investícia 20 EUR
Vstupný poplatok 3 %
Výstupný poplatok 0 % v posledný pracovný deň stanoveného obdobia*, mimo stanovené obdobie 2 % *) Pojmom "Stanovené obdobie" sa rozumie perióda, na ktorú je stanovené zaisťovacie obdobie. Podrobne vysvetlené v odstavci Investičná stratégia fondu.
Správcovský poplatok 1,60 %
Depozitársky poplatok 0,156 % p. a. vrátane DPH
Dôležité dokumenty Dokumenty a tlačivá

Komu je fond určený:

Podielový fond je určený pre konzervatívnych investorov investujúcich v eurách, ktorí požadujú participáciu na raste akciových trhov a zároveň ochranu kapitálu pred rizikovou maximalizáciou výnosu. Odporúčaný investičný horizont je minimálne dva roky, so začiatkom v prvý deň stanoveného zaisťovacieho obdobia uvedeného v Štatúte.

Investičná stratégia fondu:

Zameraním investičnej politiky je investovať majetok podielového fondu najmä do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov finančného trhu, do podielových listov iných štandardných podielových fondov, cenných papierov európskych fondov a podielových listov otvorených špeciálnych podielových fondov, ktorých zamerania a ciele investičných politík sú v súlade s cieľmi a  zameraním investičnej politiky podielového fondu alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania (Exchange Traded Funds). Cieľom investičnej politiky je aktívnym riadením podielového fondu v horizonte 2 rokov participovať na raste akciových a dlhopisových trhov a zároveň zabezpečiť, aby hodnota podielu na konci stanoveného obdobia bola rovná alebo vyššia ako na začiatku investičného obdobia. Stanovené obdobia budú vždy dvojročné. Aktuálne obdobie začalo plynúť 1.4.2015 a každé ďalšie stanovené obdobie začína plynúť prvým kalendárnym dňom nasledujúcim po ukončení predchádzajúceho stanoveného obdobia. K zaisteniu návratnosti investície do podielového fondu sa používa metóda zaistenia portfólia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), ktorá vhodne stanovuje výšku podielov medzi jednotlivými triedami aktív.

Investície do finančných derivátov sú využívané na účely dosahovania výnosov ako aj na účely zabezpečenia voči riziku podielového fondu. V podielovom fonde je zvýšený limit na korporátne investície. 

Majetok v podielovom fonde je vystavený najmä nasledovným rizikám:

Významný vplyv:

Všeobecné trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce zo zmien všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb.
Trhové riziko znamená riziko straty pre podielový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v podielovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy, ceny akcií alebo zhoršenie úverovej spoľahlivosti emitenta.

Priemerný vplyv:

Ekonomický rast/pokles hospodárstva v krajinách, do ktorých budú smerovať investície podielového fondu.
Špecifické trhové riziko, ktoré znamená riziko straty vyplývajúce z takej zmeny ceny len niektorého emitenta príslušného finančného nástroja, ktorá nesúvisí so zmenami všeobecnej úrovne trhových cien alebo úrokových sadzieb a je zapríčinená činiteľmi týkajúcimi sa emitenta príslušného finančného nástroja a pri finančných derivátoch emitenta príslušného podkladového nástroja.


Zaisťovacie obdobie pre fond Protected Equity 2

Druhým z cieľov investičnej stratégie fondu je zaistiť, aby hodnota podielového listu fondu bola vždy na konci stanoveného obdobia rovná alebo vyššia ako na začiatku tohto obdobia. Je stanovený na dvojročný interval.

Prehľad ukončených a trvajúcich intervalov:

  Začiatok intervalu Koniec intervalu
1. obdobie 1.4.2009 31.3.2011 
hodnoty podielového listu na začiatku a konci intervalu 0,03318600 0,03457300
2. obdobie 1.4.2011 31.3.2013
hodnoty podielového listu na začiatku a konci intervalu 0,03457200 0,03546000
3. obdobie 1.4.2013 31.3.2015
hodnoty podielového listu na začiatku a konci intervalu 0,03546000  
 

 

A A A