Podielové fondy a sporenie

OBDOBIE ROČNÉ SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ POLROČNÉ SPRÁVY O HOSPODÁRENÍ
2016    
    1. PF Slnko, o.p.f.
    Bond Dynamic, o.p.f.
    CE Bond, o.p.f.
    CREO, o.p.f.
    Český konzervativní, o.p.f.
    EURO Bond, o.p.f.
    EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
    Global Index, o.p.f.
    Growth Opportunities, o.p.f.
    Kapital, o.p.f.
    KD Prosperita, o.p.f.
    KD RUSSIA, o.p.f.
    Optimal, o.p.f.
    Optimal Balanced, o.p.f.
    Protected Equity 1, o.p.f.
    Protected Equity 2, o.p.f.
    Prvý realitný fond, o.p.f.
    ZAISTENÝ - IAD Depozitné konto, o.p.f.
2015    
  1. PF Slnko, o.p.f. 1. PF Slnko, o.p.f.
  Bond Dynamic, o.p.f. Bond Dynamic, o.p.f.
  CE Bond, o.p.f. CE Bond, o.p.f.
  CREO, o.p.f. CREO, o.p.f.
  Český konzervativní, o.p.f. Český konzervativní, o.p.f.
  EURO Bond, o.p.f. EURO Bond, o.p.f.
  EURO Cash dlhopisový, o.p.f. EURO Cash dlhopisový, o.p.f.
  Global Index, o.p.f. Global Index, o.p.f.
  Growth Opportunities, o.p.f. Growth Opportunities, o.p.f.
  Kapital, o.p.f. Kapital, o.p.f.
  KD Prosperita, o.p.f. KD Prosperita, o.p.f.
  KD RUSSIA, o.p.f. KD RUSSIA, o.p.f.
  Optimal, o.p.f. Optimal, o.p.f.
  Optimal Balanced, o.p.f. Optimal Balanced, o.p.f.
  Protected Equity 1, o.p.f. Protected Equity 1, o.p.f.
  Protected Equity 2, o.p.f. Protected Equity 2, o.p.f.
  Prvý realitný fond, o.p.f. Prvý realitný fond, o.p.f.
  Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
2014    
  EURO Cash dlhopisový o.p.f.  
  EURO Bond o.p.f.  
  CE Bond o.p.f.  
  Český konzervativní o.p.f.  
  Optimal Balanced o.p.f.  
  Global Index o.p.f.  
  1. PF Slnko, o.p.f.  1. PF Slnko, o.p.f.
  Optimal, o.p.f   Optimal, o.p.f.
  Kapital, o.p.f.  Kapital, o.p.f.
  Prvý realitný fond, o.p.f.   Prvý realitný fond, o.p.f.
  Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.  Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
  KD Prosperita, o.p.f.   KD Prosperita, o.p.f.
  KD RUSSIA, o.p.f.   KD RUSSIA, o.p.f.
  Growth Opportunities, o.p.f.   Growth Opportunities,o.p.f.
  Bond Dynamic, o.p.f.   Bond Dynamic, o.p.f.
  Protected Equity 1, o.p.f.   Protected Equity 1, o.p.f.
  Protected Equity 2, o.p.f.   Protected Equity 2, o.p.f.
  CREO, o.p.f.   CREO, o.p.f.
2013    
   1. PF Slnko, o.p.f.  1. PF Slnko, o.p.f.
   Optimal, o.p.f.  Optimal, o.p.f.
   Kapital, o.p.f.  Kapital, o.p.f.
   Prvý realitný fond, o.p.f.  Prvý realitný fond, o.p.f.
   Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.  Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
   KD Prosperita, o.p.f.  KD Prosperita, o.p.f.
   KD RUSSIA, o.p.f.  KD RUSSIA, o.p.f.
   Growth Opportunities,o.p.f.  Growth Opportunities,o.p.f.
   Bond Dynamic, o.p.f.  Bond Dynamic, o.p.f.
   Protected Equity 1, o.p.f.  Protected Equity 1, o.p.f.
   Protected Equity 2, o.p.f.  Protected Equity 2, o.p.f.
   CREO, o.p.f.  CREO, o.p.f.
 2012    
   1. PF Slnko, o.p.f. Polročná správa o hospodárení podielových fondov IAD Investments
   Optimal, o.p.f.  
   Kapital, o.p.f.  
   Prvý realitný fond, o.p.f.  
   Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.  
   KD Prosperita, o.p.f.  
   KD RUSSIA, o.p.f.  
   Growth Opportunities,o.p.f.  
   Bond Dynamic, o.p.f.  
   Protected Equity 1, o.p.f.  
   Protected Equity 2, o.p.f.  
   CREO, o.p.f.  
2011    
  1. PF Slnko, o.p.f.  Polročná správa o hospodárení podielových fondov IAD Investments
  Optimal, o.p.f.  
  Kapital, o.p.f.  
  Prvý realitný fond, š.p.f.  
  Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.  
  KD Prosperita, .o.p.f.  
  KD RUSSIA, o.p.f.  
  Growth Opportunities,o.p.f.  
  Bond Dynamic, o.p.f.  
  Fond krátkodobých investícií, o.p.f.  
  Protected Equity 1, o.p.f.  
  Protected Equity 2, o.p.f.  
2010    
  1. PF Slnko Polročná správa o hospodárení podielových fondov IAD Investments
  Optimal  
  Kapital  
  Prvý realitný fond  
  Zaistený - IAD depozitné konto  
  KD Prosperita  
  KD RUSSIA  
  Správa auditora  
2009    
  1. PF Slnko  Polročná správa o hospodárení podielových fondov IAD Investments
  Optimal  
  Kapital  
  Prvý realitný fond  
  Zaistený - IAD depozitné konto  
  KD Prosperita  
  KD RUSSIA  
  Správa auditora  

Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s., v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

 

 

A A A