Privátne bankovníctvo


Zákon stojí na Vašej strane

Riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi je hlavnou investičnou službou podľa § 6, odst. 2, písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na  základe Zmluvy o riadení portfólia zveríte  voľné finančné prostriedky alebo cenné papiere do správy obhospodarovateľovi, ktorý sa zaväzuje spravovať Vami zverený majetok s odbornou starostlivosťou na základe vlastnej úvahy portfólio manažéra.

Vaše finančné prostriedky sú vedené oddelene od majetku obhospodarovateľa na klientskych účtoch vo vybraných bankách. Finančné nástroje (okrem zmeniek) vo Vašom portfóliu sú vedené na klientskych majetkových účtoch, u člena Centrálneho depozitára cenných papierov SR.

Obhospodarovateľ vedie internú evidenciu portfóliových účtov svojich klientov. O stave svojich portfólií, zhodnotení, realizovaných transakciách a poplatkoch ste  informovaní v pravidelných polročných intervaloch.

Upozornenie: Výkonnosť portfólia v minulosti nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období. Hodnota investície môže stúpať i klesať. Nie je možné zaručiť, že štáty, trhy či odvetvia vytvoria výsledky, ktoré sa pôvodne očakávali. Investovanie so sebou nesie aj riziká spojené s politickým vývojom a pohybom mien. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným odporúčaním alebo iným textom, ktorým sa rozumie verejná ponuka podľa §120 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Novinky