Privátne bankovníctvo


Základné piliere, na ktorých staviame naše vzťahy


Individuálna správa aktív nemusí byť dostupná len úzkej skupine klientov.

U väčšiny slovenských finančných inštitúcií stále prevažuje, že individuálna správa aktív je pre vybranú skupinu obyvateľov. My umožňujeme privátnu a individuálnu správu finančných prostriedkov v nižších objemoch. Naša dolná hranica vkladu pre správu finančných prostriedkov začína už na 30 000 EUR.


Individuálnu správu aktív vnímame ako najvyššiu formu starostlivosti o Váš majetok.

Predstavuje pre nás systematickú a komplexnú správu Vašich finančných prostriedkov, prostredníctvom investičnej služby - riadenie portfólia. Finančné riešenia sú pripravované na základe dôkladného poznania Vašich potrieb, preferencií, očakávaní, odvíjajú sa od Vašej jedinečnosti a v neposlednom rade od Vášho vzťahu k riziku. Cieľom našej individuálnej správy aktív je efektívne zhodnotenie a dlhodobé zveľaďovanie majetku.

Tvorba individuálnych portfólií je nepretržitý vývojový proces. Vyhľadávame vhodné investičné príležitosti a konštruujeme finančné produkty vyhovujúce Vašim požiadavkám a predstavám.
Charakteristiky investičných stratégií našej ponuky predstavujeme v tejto kapitole INVESTIČNÉ STRATÉGIE.


Rešpektujeme Vaše právo na súkromie a diskrétnosť.

Hľadáme optimálny spôsob komunikácie s Vami tak, aby sme spolu vytvorili vzťah založený predovšetkým na dôvere a otvorenosti. Bezpečnosť Vášho majetku je zvýraznená etickým prístupom celého tímu, vysokou mierou osobnej integrity a odhodlaním rešpektovať a uprednostňovať Vaše záujmy.


Bez prístupu k informáciám a bezprostredného sledovania Vášho portfólia nie je naša služba kompletná.

Spracovávame pre Vás individuálne správy obsahujúce stav Vášho portfólia, jeho zhodnotenie doplnené o komentáre k vývoji. K tomuto všetkému sa môžete dostať prostredníctvom IAD ONLINE.


Upozornenie: Výkonnosť portfólia v minulosti nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období. Hodnota investície môže stúpať i klesať. Nie je možné zaručiť, že štáty, trhy či odvetvia vytvoria výsledky, ktoré sa pôvodne očakávali. Investovanie so sebou nesie aj riziká spojené s politickým vývojom a pohybom mien. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným odporúčaním alebo iným textom, ktorým sa rozumie verejná ponuka podľa §120 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Novinky