Privátne bankovníctvo


Filozofia našej individuálnej správy aktív sa odzrkadľuje v každom našom kroku voči Vám

Úsek individuálnej správy aktív využíva dlhoročné skúsenosti IAD Investments s riadením portfólií otvorených podielových fondov pri vyhľadávaní vhodných investičných príležitostí. To tvorí základ našej stratégie umiestňovania aktív s cieľom ich optimálneho zhodnocovania. Tak vzniká široké portfólio finančných nástrojov a produktov, ktoré sú základom pre tvorbu individuálnych portfólií.

Ako privátnemu klientovi Vám zostavíme individuálne portfólio, ktoré zohľadní Váš rizikový profil, Vaše požiadavky a výnosové očakávania. Stavba Vášho portfólia bude vychádzať z dohodnutej investičnej stratégie, aktívneho riadenia portfólia a princípov otvorenej architektúry.  Do Vašich portfólií zaraďujeme rôzne cenné papiere, bankové produkty, podielové listy a ďalšie špecifické finančné nástroje. Samotný proces výstavby Vášho portfólia pozostáva z niekoľkých krokov:


Našu službu prezentujeme komplexne
Na úvodnej schôdzke Vám podrobne predstavíme naše služby viažúce sa  individuálnej správe aktív. Poskytneme Vám ucelený obraz o našej spoločnosti, systéme investovania, rizikách s tým spojených, poplatkoch, legislatívnom rámci a ochrane Vašej investície. 


Vyplníme investičné dotazníky spolu s Vami

Aby sme mohli pre Vás vybrať správnu investičnú stratégiu a na jej základe vybudovať zodpovedajúce individuálne portfólio, musíme dokonale poznať Vaše zámery, potreby, ciele, výšku majetku, skúsenosti v oblasti finančných trhov a vzťah k riziku. K tomu slúžia investičné dotazníky, ktoré v druhom kroku spolu s Vami vyplníme.


Vyberieme pre Vás investičnú stratégiu

Na základe investičných dotazníkov vyberieme pre Vás investičnú stratégiu, určíme Vám status z výberu troch kategórií (Oprávnená protistrana, Profesionálny klient, Neprofesionálny klient) a navrhneme základnú štruktúru portfólia. Konečnou fázou tohto kroku je obojstranný podpis zmluvnej dokumentácie o riadení portfólia.


Vytvoríme Vaše individuálne portfólio

V tomto okamihu príchádzajú na rad naši portfólio manažéri. V súlade s dohodnutou investičnou stratégiou zainvestujú Vaše finančné prostriedky do jednotlivých finančných nástrojov a bankových produktov. Nastavia Vaše individuálne portfólio.


Aktívne spravujeme Vaše portfólio

Portfólia našich klientov sú vyhodnocované a vylaďované na dennej báze v závislosti od meniacich sa podmienok na finančných trhoch. K úpravám Vášho portfólia a výmene finančných nástrojov dochádza vždy pri nových vkladoch, maturite niektorého finančného nástroja vo Vašom portfóliu, pri zaradení nového aktíva do portfólia produktov a na základe konfrontácie Vášho stavajúceho portfólia s Vašou investičnou stratégiou dohodnutou v Zmluve o riadení individuálneho portfólia.

Objem finančných prostriedkov v správe môžete kedykoľvek zvýšiť alebo znížiť. My sa postaráme o dostatočnú a včasnú likviditu. Nezaťažujeme Vás žiadnou dodatočnou administratívou avšak dôležité návrhy, zmeny budeme s Vami vždy osobne konzultovať.

 

 

 

 

 


Upozornenie: Výkonnosť portfólia v minulosti nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období. Hodnota investície môže stúpať i klesať. Nie je možné zaručiť, že štáty, trhy či odvetvia vytvoria výsledky, ktoré sa pôvodne očakávali. Investovanie so sebou nesie aj riziká spojené s politickým vývojom a pohybom mien. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným odporúčaním alebo iným textom, ktorým sa rozumie verejná ponuka podľa §120 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Novinky