Privátne bankovníctvo


Konzervatívna stratégia

Je určená pre investorov, ktorí majú záujem o stabilný rast svojej investície a preferujú nízke riziko alebo ich schopnosť niesť riziko straty sa blíži  nule. Cieľom stratégie je dosiahnuť v danom investičnom horizonte vyššiu výkonnosť ako ponúkajú termínované vklady v bankách.


Vyvážená stratégia

Je určená pre investorov uprednostňujúcich vyvážený pomer medzi investíciami do dlhopisov a akcií so schopnosťou znášať riziko straty. Časť prostriedkov sa investuje do dlhopisových nástrojov, prinášajúcich stabilný výnos, druhá časť je zameraná na investovanie do rizikovejších nástrojov, predovšetkým akcií bonitných spoločností s vyšším výnosovým potenciálom. Cieľom stratégie je dosiahnuť v danom investičnom horizonte vyššiu výkonnosť ako ponúkajú termínované vklady v bankách, resp. peňažné podielové fondy.


Dynamická stratégia

Je  určená pre investorov uprednostňujúcich vysoké zhodnotenie investícií, ktorí akceptujú všetky riziká spojené s investovaním do akcií, najmä veľké výkyvy ich cien bez obmedzenia. Podstatnú zložku portfólia stratégie tvoria finančné nástroje s vyšším ziskovým potenciálom. Cieľom stratégie je dosiahnuť v danom investičnom horizonte vyššiu výkonnosť ako ponúkajú zmiešané podielové fondy.

 

 


Upozornenie: Výkonnosť portfólia v minulosti nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období. Hodnota investície môže stúpať i klesať. Nie je možné zaručiť, že štáty, trhy či odvetvia vytvoria výsledky, ktoré sa pôvodne očakávali. Investovanie so sebou nesie aj riziká spojené s politickým vývojom a pohybom mien. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným odporúčaním alebo iným textom, ktorým sa rozumie verejná ponuka podľa §120 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov.

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Novinky